Patron szkoły

Drodzy Rodzice!
Jesteśmy w trakcie popularyzacji trzech kandydatów i zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami w załączonych prezentacjach.

Irena Sendlerowa

Aleksander Doba

Wisława Szymborska

Wybór Patrona SP46 w Szczecinie

Analizując dokonania szkoły  można by powiedzieć, że brakowało tylko patrona  szkoły.
W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć procedurę nadania imienia szkole. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego poprosiliśmy o włączenie się do projektu naszą szkolną społeczność czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.

Do 5 stycznia 2024r.  czekamy na propozycje kandydatów na patrona naszej szkoły od uczniów, przedstawicieli Rady Rodziców oraz od nauczycieli i pracowników. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko kandydata wraz z krótkim opisem  można wrzucać do skrzynki wyborczej koło sekretariatu lub elektronicznie poprzez Librus w wiadomości do p. Pauliny Grabowiec z dopiskiem PATRON SZKOŁY .

WAŻNE !

Każda klasa może zgłosić jednego kandydata po wcześniejszych konsultacjach z wychowawcą i rodzicami. Przedstawicieli Rady Rodziców prosimy również o wytypowanie jednego kandydata i zgłoszenie go na karcie wyborczej lub elektronicznie poprzez Librus w wiadomości do p. Pauliny Grabowiec z dopiskiem PATRON SZKOŁY .

Poprzez nadanie imienia szkoła:

  • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
  • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
  • W naturalny sposób uzyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
  • Wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
  • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
  • Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem i sztandarem szkoły.

Wytyczne do nadawania imion

Patronat powinien sprzyjać realizacji celów wychowawczych szkoły, umożliwiać wychowawcze oddziaływanie przykładu osobowego bohatera (bohaterów). Ścisłe powiązanie z celami wychowawczymi wymaga, żeby proponowani patroni wyróżniali się nienagannym życiorysem, nie wzbudzali żadnych zastrzeżeń pod względem swojej postawy etycznej, moralnej i zawodowej. W przypadku zbiorowości lub organizacji powinna ona cieszyć się uznanymi osiągnięciami i niekwestionowanym autorytetem. Niejednokrotnie organy prowadzące określają formalne aspekty nadawania imion szkołom.

Przykłady ustaleń stosowanych przez organy prowadzące:

  • placówkom oświatowym nadaje się imiona pojedynczych osób lub zbiorowości – organizacji;
  • wskazane jest, aby proponowani patroni byli Polakami lub osobami szczególnie zasłużonymi dla polskiej kultury, historii i społeczeństwa;
  • zasadą jest, że nadaje się imiona, których nie noszą inne samorządowe placówki oświatowe tego samego typu.

Załączniki: