Regulaminy
i procedury szkoły

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa ucznia SP 46

Prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej.

Prawo do znajomości programów nauczania z poszczególnych przedmiotów i plan pracy wychowawczej szkoły na dany rok, w którego tworzeniu uczeń może mieć udział.

Prawo do znajomości Statutu szkoły oraz innych obowiązujących dokumentów wewnątrzszkolnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, m.in. takich, jak: regulaminy, wymagania edukacyjne i wychowawcze czy system oceniania.

Prawo do oczekiwania życzliwego, merytorycznego podejścia do sygnalizowanych problemów natury poznawczo-wychowawczej lub zdrowotnej od nauczycieli uczących przedmiotów, wychowawcy, pedagoga/psychologa, pracownika służby zdrowia oraz dyrektora szkoły.

Prawo do zapewnienia przez szkołę nietykalności osobistej, poszanowania swojej godności, a w szczególności do przyjaznego, podmiotowego traktowania przez otoczenie.

Prawo do swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób.

Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prezentowanej przez szkołę oferty.

Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz zgłaszania własnych przemyślanych inicjatyw.

Prawo do uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wycieczkach i imprezach.

Prawo do korzystania – w ramach przepisów – ze stypendiów, zapomóg losowych oraz innego rodzaju pomocy materialnej.

Prawo do odwoływania się od decyzji naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły.

Obowiązki ucznia SP 46

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.

Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.

Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.

Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.

Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

Obowiązek noszenia w czasie zajęć stroju szkolnego, a podczas uroczystości stroju galowego.

Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.

Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.

Obowiązek szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (pieśń szkoły) i religijnych.

Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom.

Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.

Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji.

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu