Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności SP 46

Szkoła Podstawowa Nr 46 Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej sp46.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: listopad 2009

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa szkoły jest w części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848),  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

 

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sp46@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 422-20-07.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek składa się z 3 kondygnacji. Niestety nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 4. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 5. Na terenie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

 

Data aktualizacji deklaracji dostępności: 31 marca 2023 r.