Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA DLA RODZICÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przekazujemy informację o możliwych dostosowaniach form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Uczniowie uprawnieni do dostosowania

Uczeń:

 • Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
 • Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 • Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • Chory lub niesprawny czasowo.
 • Posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
 • Który w roku szkolnym 2020/2021 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • zaburzenia komunikacji językowej
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

Szczegółowe informacje o  dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających oraz informacje o  podstawach uprawnienia znajdują się pod linkiem:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_dostosowania_e8_2021.pdf

oraz u pedagoga szkolnego, p. Iwony Kicińskiej (kontakt telefoniczny).

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu