Karta rowerowa

WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

1. Ukończone 10 lat

2. Zdany egzamin teoretyczny oraz praktyczny

3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów

4. Wypełniony arkusz zaliczeń.

Uczeń, który spełnił powyższe warunki może otrzymać kartę rowerową. Wydaje ją bezpłatnie dyrektor szkoły.

Egzamin teoretyczny przebiega w formie testu – należy prawidłowo odpowiedzieć na przynajmniej 80%  pytań z zakresu ruchu drogowego oraz zasad  udzielania pierwszej pomocy. Uczeń, który zdał egzamin teoretyczny może przystąpić do egzaminu praktycznego. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel techniki – p. D. Ćmielewska.

A oto przydatne adresy stron internetowych, przy pomocy których możesz przygotować się do egzaminu na kartę rowerową,  pogłębić  swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwiązać  przykładowe testy:

www.brd.edu.pl

www.kartarowerowa.net.pl

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu