ico

Pomoc materialna 2018/19

Jesteś tutaj: Home » Pomoc materialna 2018/19
1.STYPENDIA SOCJALNE
2. ZASIŁEK SZKOLNY:
Zasiłek szkolny może być przyznany  uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy  w roku , niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne, w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego  z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku :
  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • kradzieży z włamaniem
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia
  • innych, szczególnych okoliczności.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie  nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.