ico

Pomoc materialna 2017/18

Jesteś tutaj: Home » Pomoc materialna 2017/18
STYPENDIA SOCJALNE
Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie stypendium szkolnego oraz  zasiłku szkolnego.
1). Stypendium szkolne:
UWAGA!!!       DOTYCZY STYPENDIÓW SZKOLNYCH  DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie ( miesięczny dochód na jedną osobę nie przekraczający  kwoty 514 zł netto), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-  wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.
Wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września 2017 r. u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły. We wnioskach nie jest wymagana pieczątka MOPR – u w Szczecinie. Osoby zarejestrowane w PUP zamiast zaświadczenia mogą przedstawić  oświadczenie.
Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom grupy przedszkolnej oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin.

2). Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany  uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy  w roku , niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne, w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego  z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku :
 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie  nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.