ico

Przedszkole

Jesteś tutaj: Home » Przedszkole

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

INFORMATOR DLA RODZICÓW – ZASADY NABORU
KARTA ZGŁOSZENIA 2020-2021
OŚWIADCZENIE Nr 1 – oświadczenie o zatrudnieniu-uczeniu się w trybie dziennym dziennym
OŚWIADCZENIE Nr 2 – kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
OŚWIADCZENIE Nr 3 – zatrudnienie-uczenie się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola-sp
OŚWIADCZENIE Nr 4 – zamieszkiwanie i płacenie podatku w Szczecinie
OŚWIADCZENIE NR 5 – odbycie obowiązkowych szczepień
OŚWIADCZENIE NR 6 – zamieszkanie w gminie Szczecin
OŚWIADCZENIE NR 7 – wielodzietność rodziny kandydata
OŚWIADCZENIE NR 8 – samotne wychowanie dziecka

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista dzieci 


Lista dzieci zakwalifikowanych

Informacja – potwierdzenie woli

Instrukcja potwierdzanie woli

Potwierdzenie woli


ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
INFORMATOR DLA RODZICÓW – 27.02.2020 r.
KARTA ZGŁOSZENIA 2020-2021 do oddziału przedszkolnego
KLAUZULA RODO 

KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA
W związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Szczecin nowego kryterium rekrutacji, którym jest odbycie obowiązkowych szczepień przez kandydata do przedszkola, w załączeniu obowiązująca uchwała Nr XXVIII/724/17 z dnia 28 marca 2017 rw sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zmienioną uchwałą Nr IX/261/19 z dnia 5 lipca 2019 r.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2020/2021
TERMINY REKRUTACJI
ZAŁĄCZNIK
OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA KRYTERIA REKRUTACJI – TEKST UJEDNOLICONY
ZAŁĄCZNIK Nr 1 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej/publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK Nr 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK 4
ZAŁĄCZNIK Nr 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)
ZAŁĄCZNIK 5