ico

Regulamin świetlicy

Jesteś tutaj: Home » Regulamin świetlicy
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 46
1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
2. Świetlica obejmuje opieką dzieci w godz. 6.45 – 17.00. Rodziców odbierających dziecko po godz. 16.45 prosimy o kontakt telefoniczny pod  nr: 780 088 157
3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
4. Zapisy dzieci do świetlicy rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
5. We wrześniu odbywa się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do świetlicy.
6. Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, dostarczają w wyznaczonym terminie kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz dokumentują swoje zatrudnienie (w I i II półroczu).
7. Codzienna obecność dziecka w świetlicy nie jest obowiązkowa – dziecko korzysta
z opieki świetlicowej według potrzeb pracujących rodziców.
8. Rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) osobiście przyprowadzają
i odbierają dzieci ze świetlicy.
9. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy do domu rodzice informują wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą w pełni za nie odpowiedzialność.
10. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach
w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych
do odbioru ich dziecka.
11. Praca opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej SP 46.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych, wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.
13. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez wychowawców świetlicy.
14.Wychowawcy na bieżąco  informują rodziców o sytuacji wychowawczej ich dziecka.
15. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego zachowania.
16. W świetlicy obowiązuje dzieci obuwie zmienne.
17. Zobowiązuje się osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze świetlicy do noszenia na terenie szkoły identyfikatorów.