ico

Regulamin świetlicy

Jesteś tutaj: Home » Regulamin świetlicy
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 46
1 Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
2. Świetlica obejmuje opieką dzieci w godz. 6.45 – 16.45.
3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
4. Zapisy dzieci do świetlicy rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
5.We wrześniu odbywa się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do świetlicy.
6. Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, dostarczają w wyznaczonym terminie kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz dokumentują swoje zatrudnienie (w I i II półroczu).
7. Codzienna obecność dziecka w świetlicy nie jest obowiązkowa – dziecko korzysta z opieki świetlicowej według potrzeb pracujących rodziców.
8. Rodzice (opiekunowie prawni, osoby upoważnione) osobiście przyprowadzają i odbierają dzieci ze świetlicy.
9. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy do domu rodzice informują wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą za nie odpowiedzialność.
10. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru ich dziecka.
11. Praca opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej SP 46.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych, wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.
13. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
14. Na bieżąco wychowawcy informują rodziców o sytuacji wychowawczej ich dziecka.
15. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego zachowania.
16. W świetlicy obowiązuje dzieci obuwie zmienne.