ico

Program Wychowawczy

Jesteś tutaj: Home » Program Wychowawczy

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE NA LATA 2014-2019:

 

 1. Wychowanie społeczne.
  – Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywne w niej działanie.
  – Uczenie współdziałania w grupie rówieśniczej, rozbudzanie więzi społecznych –  koleżeństwo, przyjaźń.
  – Rozumienie zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.
  – Uczenie zasad tolerancji, szacunku i akceptacji dla osób niepełnosprawnych.
  – Kształtowania poczucia odpowiedzialności, poszanowanie własności prywatnej i społecznej.
 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
  – Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju.

  – Kultywowanie tradycji i obyczajów rodzinnych, regionalnych i narodowych.
  – Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów Polski i regionu.
 1. Wychowanie zdrowotne.
  – Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno – higienicznych.
  – Wpajanie uczniom prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
  – Wzmacnianie pozytywnych postaw uczniowskich – przeciwdziałanie agresji.
  – Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z uzależnień od papierosów, alkoholu i narkotyków.
 1. Wychowanie ekologiczne.
  – Poznawanie tematyki ekologicznej: ochrona przyrody, środowiska naturalnego.

  – Uczenia właściwego stosunku do przyrody i istot w niej żyjących.
  – Wytwarzanie nawyków aktywnego uczestnictwa na rzecz ekologii.
 1. Wychowanie kulturalne.
  – Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w szkole, domu i miejscach publicznych.

  – Wyrabianie umiejętności spostrzegania, przeżywania i rozumienia piękna w otaczającym świecie, literaturze, sztuce muzyce.

Plany działań wychowawczych  w  poszczególnych klasach:

klasy pierwsze

klasy drugie

klasy trzecie

klasy czwarte

klasy piąte

klasy szóste