ico

Program Frekwencja

Jesteś tutaj: Home » Program Frekwencja

PROGRAM ZAPOBIEGANIA NISKIEJ FREKWENCJI UCZNIÓW REALIZOWANY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W SZCZECINIE

                                

                                            

                                             „Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia.
                                                Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny,
                                                Wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić”.

H. Bordeoux

       

 Frekwencja uczniów jest czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość pracy szkoły. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, obowiązkowość, samodyscyplina to cechy, które będą procentować w przyszłości.

Wysoka absencja to nie tylko zaległości w nauce i narastająca niechęć ucznia do szkoły. To także przyczyna odrzucenia przez rówieśników i wyizolowania.

 

Cel główny:  Podniesienie frekwencji wśród uczniów SP 46 w roku szkolnym 2015/2016

 Cele szczegółowe:

  • Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
  • Integracja z rówieśnikami
  • Udział w imprezach klasowych i szkolnych
  • Dobra współpraca z domem rodzinnym ucznia
  • Zapoznanie uczniów z konsekwencjami nieobecności w szkole

 

Ewaluacja:

Analiza porównawcza frekwencji klas w poszczególnych   miesiącach.
Analiza porównawcza frekwencji  w semestrze I i II semestrze

 

Wysoka absencja uczniów znacząco wpływa na niepowodzenia szkolne. Wagary czy ucieczki z pojedynczych lekcji bywają traktowane przez uczniów jako sposób unikania konsekwencji nieprzygotowania się do lekcji, pracy klasowej czy sprawdzianu.  Są także wynikiem namowy rówieśników lub starszych kolegów, niekoniecznie uczęszczających do tej samej szkoły. Zdarza się , że wagarujący uczniowie wykazują niewłaściwe postawy wobec swoich obowiązków, a ich rodzice nie okazują zainteresowania sytuacją szkolną swojego dziecka. Aby zapobiegać czy też niwelować zjawisko jakim są wagary musi nastąpić koordynacja współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Tylko wspólne działania mogą przynieść oczekiwane efekty – poprawę frekwencji.

Zadania wychowawcy:

– nagradza pochwałą uczniów o wysokiej frekwencji
– poznaje przyczyny nieobecności, współpracuje z pedagogiem w zakresie pomocy uczniom
– motywuje  uczniów do regularnego uczęszczania do szkoły
– kontaktuje się pisemnie lub telefonicznie z rodzicami w przypadku dłuższej nieobecności  w szkole

Zadania nauczycieli:

– współdziałają i komunikują się ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących uczniów
– prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny z użyciem różnorodnych metod   aktywizujących ucznia

Zadania rodziców:
             – znają procedury dotyczące usprawiedliwiania nieobecności
– współpracują ze szkołą
– informują na bieżąco wychowawcę o przyczynach nieobecności  dziecka w szkole
– współtworzą spójny plan działań wychowawczych
– Rada Rodziców sponsoruje nagrodę dla uczniów

Zadania uczniów:
            – znają konsekwencje nieuzasadnionego opuszczania zajęć szkolnych
– znają system usprawiedliwiania nieobecności w szkole
– przebudowują swoją hierarchię wartości, znajdują związek między           nieobecnością, a wynikami w nauce
– uczą się odpowiedzialności
– pomagają innym uzupełniać braki w wiadomościach spowodowane       nieobecnością na zajęciach
– poszukują akceptacji, poczucia przynależności do grupy i chcą
osiągnąć sukces

Zapobieganie niskiej frekwencji – harmonogram