UBEZPIECZENIE NNW uczniów.

Informujemy, że Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu NNW uczniów.

Każdy rodzic zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie. Ubezpieczenie  jest dobrowolne!

Rada Rodziców po przeanalizowaniu ofert otrzymanych od firm ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenie szkolne w firmie Interrisk.

Polisa ważna od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021.

Każdy Rodzic ubezpiecza dziecko sam, poprzez utworzenie polisy wirtualnej. Dzięki temu każdy sam decyduje, który wariant wybrać.

1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2. Podaj numer klienta: v527m
3. Wybierz interesujący Cię wariant.
4. Zapłać polisę.
5. Swoją polisę otrzymasz na maila.

Oferta wirtualna 5424 W z ID Klienta

INFORMACJA DLA RODZICÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Przekazujemy informację o możliwych dostosowaniach form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
1.Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2.Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

3.Uczniowie uprawnieni do dostosowania
Uczeń:
1. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
2. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
3. Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
4. Chory lub niesprawny czasowo.
5. Posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
6. Który w roku szkolnym 2020/2021 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a) trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b) zaburzenia komunikacji językowej
c) sytuację kryzysową lub traumatyczną
7.O którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Szczegółowe informacje o  dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających oraz informacje o  podstawach uprawnienia znajdują się pod linkiem:
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_dostosowania_e8_2021.pdf
oraz u pedagoga szkolnego, p. Iwony Kicińskiej (kontakt telefoniczny).

STYPENDIA SZKOLNE

                                                                             UWAGA!

Wypełnione wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami należy wrzucić do przygotowanego pojemnika  wystawionego przy  środkowym wejściu do szkoły (do 15 września).